QUO VADIS ECLESSIA ?

QUO VADIS MUNDI ?

 

Privind în trecutul mai îndepãrtat si mai apropiat, observãm cã Biserica si Lumea, au fost confruntate cu iadul cel mai de jos, cu întunericul si cu umbra mortii.

Dupã al doilea rãzboi mondial, s-a impus în rãsãritul Europei, o ideologie materialistã sprijinitã de fortele securitãtii si ale armatei, ce pãreau invincibile. Întreaga noastrã populatie, era constrânsã sã gândeascã si sã lucreze conform ideologiei bolsevice. Noua putere comunistã, s-a zbãtut prin toate mijloacele, sã realizeze un stat pãgân, "icoana fiarei celei dintâi":

Aceasta era o lucrare satanicã, cum se profetise în Apocalipsã (Cap. 16, vs. 13). Trei sunt care fac icoana fiarei celei dintâi: Balaurul (Satan), fiara (ideologia materialistã atee) si omul fãrãdelegii (antihristul). Icoana fiarei plãsmuitã de cei trei, este imperiul sovietic, care a persecutat Biserica, precum imperiul roman în primele secole crestine. Cei mari si cei mici, robi si slobozi, erau siliti sã se închine acestei icoane (Ap.13,16), si sã poarte pe frunte si pe mâna dreaptã, semnul fiarei "666", semnul pãgânismului (Ap. 13,16,18).

Comunismul si ideologia sa, n-au rãmas la cifra 8 a crestinismului, a legii Harului, nici la cifra 7, a legii morale a Vechiului Testament, ci s-a coborât la cifra 6, a ratiunii. Toate fiintele au cinci simturi, omul singur are în plus, ratiunea. Deci omul pãcatului a lepãdat revelatia divinã a Vechiului Testament si a Noului Testament, afirmându-se în numele ratiunii lui - reprezentatã prin cifra 6, "numãr de om" (Ap.13,18).

Asemenea revolutionarilor francezi de la sfârsitul secolului al XVIII-lea si comunistii, au zeificat ratiunea, distantându-se de Sf. Scripturã si de Bisericã, militând intens pentru o satanizare colectivâ.

Numãrul de "666" are un înteles simbolic, sase repetat de trei ori reprezintã o afirmare definitivã, statornicã si neschimbabilã a puterii ratiunii (a rãului), cum întreitul "Amin" din crestinism înseamnã: asa sã fie pentru totdeauna.

Numãrul 666, semnul fiarei imprimat pe frunte - înseamnã acceptarea ideologiei comuniste, iar pe mâna dreaptã - înseamnã a actiona conform acestei ideologii. Ne suprind interpretãrile hazardate pe care le dau unii - acestui numãr, încercând sã sperie pe oameni, cã pe buletinele de identitate, sau alte acte, pe anumite produse, este imprimatã cifra "666". Acest numãr, am spus, reprezintã un cod de înregistrare, o interpretare pur simbolicã, iar încercãrile de a semãna frica în sufletele oamenilor simpli si evlaviosi sunt rãuvoitoare, cu interese obscure.

Pericolul îl reprezintã însã acest nou asalt al lui antihrist, a profetilor mincinosi sub denumirea de New Age! Sub umbrela Noii Ere (New Age) se ascund practicile magice africane si orientale, cum sunt: bioenergie, spiritism, practici yoghine, parapsihologie, satanism s.a. Acestea toate încã ne tulburã mintea, si ne fac sã lucrãm în directia acestei ideologii. Spre deosebire de sistemul comunist impus prin fortã, aceste noi tendinte de înstrãinare de ceea ce este bun si drept, încearcã o cale mai subtilã pentru a se impune, se încearcã un fel de "vrajã"menitã sã cucereascã pe cei slabi de înger, care umblã dupã senzational si nu sunt bine informati din punct de vedere cultural si crestin, si sã-i ducã la pierzare.

Va veni vremea când si acesti "hristosi mincinosi" vor cãdea, cum a cãzut si comunismul. Dacã puterea comunistã a cãzut prin puterea lui Dumnezeu - sub amenintarea focului atomic - acestia vor cãdea prin sabia Cuvântului lui Dumnezeu (Ap.19,21). Va fi o confruntare între Evanghelia dreaptã si cea falsificatã de profetii mincinosi. Ei vor primi o loviturã definitivã din partea Domnului nostru Iisus Hristos care nu lasã Biserica întemeiatã de El pe seama vulgului, deoarece Domnul guverneazã, Domnul binecuvânteazã dar si pedepseste.

Dacã în comunism, pentru a putea "vinde si cumpãra" (Ap.l3,l7), a însemnat realizarea unui compromis între Bisericã si stat, apoi sã stim cã acest amestec nu este plãcut lui Dumnezeu, care ne spune sã nu slujim la doi stãpâni. Comunistii acceptau sã se vesteascã ciuntit Cuvântul lui Dumnezeu, numai atât cât sã nu aducã atingere ideologiei lor.

Biserica, fiind amenintatã cu oprimarea, încerca "sã cumpere" fãcând politizare în predici si publicatiile sale si "sã vândã", sã vesteascã Cuvântul lui Dumnezeu mãcar în parte. Dacã nu acceptai sã politizezi predica si publicatiile, nu aveai dreptul sã vinzi.

Cum se vede raportul vânzare - cumpãrare astãzi ? Astãzi nu te mai constrânge nimeni cu forta sã te lepezi de credinta ortodoxã, dar se încearcã ademenirea (vrãjirea) pe diverse cãi, ca sã rupã din trupul Bisericii. Confruntati cu sãrãcia, slabi în credintã si slabi educati, unii cad pradã acestor urzeli ale diavolului. ªi astãzi, diavolul umblã îmbrãcat în piele de oaie, având atârnat de fiecare smoc de lânã, câte o sticlutã cu momealã (asa cum îl vãzuse odinioarã Sf. Macarie), foarte diferite în continut, dupã plãcerea fiecãruia. Încercarea este de a te atrage în asociatiile si sectele lor. Cum putem rezista acestor tentatii care ne asalteazã sistematic la tot pasul? Nu trebuie sã disperãm, ci sã ne încredem în Domnul "cãci orice sfat vor sfãtui, risipi-l-va Domnul" cum spune proorocul Isaia. Îndeosebi cei tineri, mai aplecati spre experimente noi, trebuie sã se fereascã de senzational, de desfrâu, de prieteniile si tovãrãsiile rele. Sã respecte morala crestinã. Iar preotii, au datoria sã se roage cu evlavie sã predice cuvântul Evangheliei lui Hristos cu vreme si fãrã vreme, prin vorbã si prin faptã. Iar monahii, sã-si pãzeascã cu sfintenie cele trei voturi monahale si cele 7 laude. Sã fie statornici în mânãstire si sã aibã ca ideal, sfintenia.

Quo vadis mundi ?

Societatea umanã, sub fermentul principiilor evanghelice, se aflã într-o continuã transformare, procesul transformator se desfãsoarã lent, dar cuprinde toate aspectele vietii umane. Vedem în toate acestea, providenta divinã care intervine în "odiseea" atât de complicatã si zbuciumatã a vietii omenesti. Biserica, prin cuvântul si harul dumnezeiesc, lucreazã la o asezare mai bunã si mai dreaptã.

Biserica crestinã, de veacuri a predicat mila, adevãrul si dreptatea, cine a înteles si a fãcut, ascultând de cuvântul Bisericii fericit este. Iar cine nu a fãcut pânã în vremurile noastre, i se dã posibilitatea în zilele noastre sã vadã omenirea vrând, nevrând, cã vârfurile categoriilor sociale sunt silite de gloatele furioase sã umple lipsurile celor ce sunt în mizerie si sãrãcie.

Astfel vedem cã se apropie plinirea vremii, a realizãrii dreptãtii sociale pe pãmânt, a pãcii lui Hristos, a bunei voiri între oameni. Sã nu ne mire faptul când, vom vedea chiar cu ochii nostri, realizându-se si pacea între popoare, când mândria nationalã dusã la exces, care promoveazã: agresiunea, expansiunea, neocolonialismul, dorinta de hegemonie, va fi smeritã, va fi îmblânzitã, iar imperiile cu tendintã de dominatie mondialã îsi vor schimba conceptul de dominatie prin fortã, în conceptia de a sluji, de a se dãrui în slujba statelor slab dezvoltate din punct de vedere economic si cultural, si vor turna din plusul lor, în golul statelor care sunt în lipsã, si chiar înfometate.

Când popoarele mari de tot felul vor respecta drepturile integritãtii nationale, dreptul la autodeterminare, independentã totalã, neamestecul în treburile interne, iar popoarele mici si mijlocii nu-si vor mai vedea amenintatã fiinta neamului, iar relatiile de orice naturã se vor face pe dreptul de avantaj reciproc si cu dãruire chiar fatã de statele slab dezvoltate, atunci se va realiza pacea lui Hristos în lume. Atunci se vor împlini cuvintele proorocului Isaia care zice: "El va fi Judecãtorul neamurilor, El va hotãrî între un mare numãr de popoare, asa încât din sãbiile lor îsi vor fãuri fiare de plug si din sulitele lor, seceri; nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia si nu vor mai învãta arta rãzboiului" (Isaia 2,4).

ªi va veni într-adevãr o epocã ce se întrevede, când se va îmblânzi tot omul si toate popoarele se vor conduce nu prin dreptul fortei, ci prin forta dreptului.

Arhimandrit Mina Dobzeu

29 martie 2000

Mãnãstirea "Sf. Ap. Petru si PaveI" Husi - Judetul Vaslui
Str. M. Kogãlniceanu Nr. 19


 
Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Pãrintele Mina Dobzeu
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.