Cuviosul Siluan Athonitul
24 septembrieAcest Siluan, cetățean al Ierusalimului cel ceresc, s-a ivit din părinți cucernici de pe pământul Rusiei în satul numit Șovsk, ținând de Mitropolia Tambovului. S-a născut în anul al 1866-lea de la nașterea dupre trup a Cuvântului lui Dumnezeu, și din tinerețe a fost chemat la pocăință de Însăși prealăudata Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria.

Ajungând cu vârsta la al 27-lea an, a părăsit grijile lumii și întărindu-se la drum cu rugăciunile celui între sfinți Părintele Ioan din Kronștadt, a ajuns în Grecia, la vestitul Munte Athos, luând asupră-și jugul cel monahicesc în Mânăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

Dăruindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu, în puțină vreme nu numai a primit rugăciunea cea neîncetată în dar de la Preasfânta de Dumnezeu Născătoare, dar și negrăitei dumnezeiești arătări în slavă a Domnului nostru Iisus Hristos s-a învrednicit, în cinstita biserică a Sfântului Prooroc Ilie care se află în moara zisei mânăstiri.

Stingându-se însă primul har și cuprins fiind cel preacuvios de plâns mare, și de multe ori fiind părăsit de Dumnezeu și dat ispitirilor vrăjmașilor celor înțelegători, vreme de 15 ani urmând pașilor lui Hristos, “cereri și rugăciuni către Cela ce putea să-l mântuiască pre dânsul din moarte, cu strigare tare și cu lacrămi aducând” (Evr 5,7), învățat de Dumnezeu fiind (vezi In 6,45), de Sus a auzit glasul Dătătorului de Lege: “Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui”, pre carele păzind ca pre un nemincinos îndreptar, alergat-a în calea lui Antonie, lui Macarie, lui Sisoe, lui Pimen și a celorlalți preaslăviți dascăli ai pustiei, a căror măsură și ale căror dăruiri a atins, arătându-se un învățător apostolicesc și proorocesc, viu fiind și dupre moarte.

Lăsat-a și scrieri pline de har și de Duhul Sfânt, pre care le-a făcut arătate ucenicul și învățăcelul lui, Starețul Sofronie, întemeietorul și arhimandritul celei din insula Britaniei mânăstiri a binecredincioșilor ortodocși. Și ce nevoie este aici de a înmulți cuvinte despre atotcuviosul Siluan? Căci mai înainte venind acel Avva Sofronie, însemnat-a și a scris viața și învățătura aceluia pre larg și cu de-amănuntul la începutul cărților dumnezeieștilor și preadulcilor lui scrieri. Carea carte învață, precum este cu putință celor ce citesc să cunoască și să vază, ce fel a fost acest nevoitor al Domnului, și cum, păzind Poruncile cu scumpete, murind vieții întru totul, dobândit-a pre Hristos, precum zice Sfântul Pavel, viind într-însul (Ga 2,20); carte, altfel de Dumnezeu insuflată, fiind scrisă cu con-deiul Duhului. Adeveresc cuvântul acesta cei mulți cari printr-însul “dintru tot neamul ce este sub cer” (FA 2,5) “la cunoștința adevărului” (1 Tim 2,4) au venit, și încă și acuma vin. Căci a fost acest minunat bărbat “blând și smerit cu inima” (Mt 11,29), înflăcărat rugător către Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor, și un propovăduitor neasemuit al dragostei pentru vrăjmași, carea este întărirea cea mai neîndoielnică cu putință a venirii Duhului, cu adevărat Cel dumnezeiesc.

Mutatu-s-a de la moarte la viață acest fericit Cuvios Siluan, împlinit în zile dupre Duhul, în luna lui septembrie, ziua a 24-a, în anul 1938, împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.
 

I.R.

Epifania sept-oct. 1997
 


Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | My Links

Copyright © 2000-2002, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.